ออมเพชร

ปุ๋ยอินทรีย์ 100% ชนิดเม็ด สูตรธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม (คีเลท) ผสม COS จุลินทรีย์ ซิลิคอน สำหรับพืช

featured image-06

ปุ๋ย “ออมเพชร” (Organic 100%) สูตรที่ไม่ผสมปุ๋ยเคมีจึงจัดเป็นอินทรีย์ 100% ซึ่งประกอบไปด้วย วัสดุรองรับ ซึ่งได้แก่ ธาตุอาหารจากพืชและสัตว์ ที่ทับถมกันมานาน (filler) โดยมีถ่าน ชานอ้อย (kutan) เป็นสารตัวเดิม ซึ่งสารต่างๆ เหล่านี้เป็นสารธรรมชาติที่ได้จากกระบวนการหมักบ่มวัตถุดิบจากธรรมชาติต่างๆ ทั้งจากพืช และสัตว์จนสลายตัวสมบูรณ์เป็นฮิวมัส วิตามิน ฮอร์โมน และสารธรรมชาติต่างๆ ตลอดจนมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ในดิน ซึ่งมีประโยชน์ต่อดินและพืชปลูก มีสารเสริมการเจริญเติบโตเช่น นิวเคลียร์ COS (Chitooligosaccharide) แร่ธาตุอาหารที่อยู่ในรูปคีเลท (Multimineral Chelate) ซิลิคอน และจุลินทรีย์ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตรึงไนโตรเจน ใช้สายพันธุ์ Azotobacter sp. ที่ทำให้ธาตุอาหารครบตามที่พืชต้องการ กลุ่มป้องกันโรคพืช Trichderma sp. ที่เกิดจากเชื้อราและไวรัสต่างๆ กลุ่มย่อยสลายหินฟอสเฟต ใช้สายพันธุ์ Bacillus sp. และเชื้อ Photosynthetic Bacteria psb. โดยเชื้อกลุ่มนี้สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่มีแสงหรือไม่มีแสงก็ได้ ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและค่า pH อีกทั้งสามารถสังเคราะห์แสงได้โดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมกับการตรึงไนโตรเจนในอากาศ ผลิตฮอร์โมนพืช เช่น Cytokinin ,Indole-3-Acetic Acid (IAA) สามารถผลิตสารช่วยกำจัดวัชพืชและแมลงได้ เช่น 5-Aminolevulinic Acid (ALA) และจุลินทรีย์ กลุ่มย่อยสลายฟางและตอซัง ได้แก่ Chetomium sp. และ Actinomycete sp.

โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน นวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งชาติ (สวทช) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณสมบัติเด่น:

  • มีคุณสมบัติในการช่วยบำรุงดิน ปลดปล่อยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างสม่ำเสมอ ยาวนาน และไม่มีสารเคมีตกค้างทั้งในดินและผลผลิต
  • มีส่วนผสมของกรดซิลิก้า ที่มีคุณสมบัติช่วยให้พืชแข็งแกร่ง ทนต่อโรค แมลง เพลี้ย หนอน รา และไส้เดือนฝอย ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ เพิ่มน้ำหนักในพืชทุกชนิด ป้องกันโรครากเน่า อีกทั้งยังปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้มีน้ำหนักและรสชาติดีขึ้น

ประโยชน์:

aompaech_benefit

เหมาะสำหรับ:

พืชสวน พืชไร่ พืชผัก ผลไม้ ไม้ดอก และพืชทุกชนิด

ใช้สำหรับ:

รองพื้นในพืชไร่ พืชสวน เร่งต้น เร่งใบ เร่งดอก เร่งผล เร่งการเจริญเติบโตของต้นพืช

ส่วนประกอบที่สำคัญ: