สุขภาพร่างกายของคนเราเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าได้ดูแลรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยของอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อ ดูแลเรื่องความสะอาดว่าไม่มีสารพิษปนเปื้อนที่มากับอาหาร จะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรง สดใส สดชื่นขึ้น ซึ่งทางบริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องคุณภาพเป็นหลัก จึงจัดตั้ง “หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร” ขึ้นมา เพื่อศึกษาค้นคว้าให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง และเป็นที่สากลโลกยอมรับ เรื่องราคาเราต้องสามารถแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ โดยมุ่งเน้นวัตถุดิบที่หาได้จากภายในประเทศ เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ ปลอดสารพิษ ซึ่งปลอดภัยต่อคน สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม

shutterstock_87625933
shutterstock_141870811
การร่วมงานวิจัยกับนักวิชาการ

บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ได้รับเกียรติร่วมงานวิจัยกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการช่วยพัฒนาขบวนการผลิตเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้เป็น Nuclear C.O.S. (อาหารเสริมสำหรับพืชและสัตว์) และ Multimineral Chelate (แร่ธาตุรวม คีเลท) และร่วมกันทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ว่าใช้ได้ผลจริง มีปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค

 • ศูนย์วัสดุชีวภาพไคติน-ไคโตซาน และภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถาบันอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หน่วยงานภาครัฐ

สุขภาพร่างกายของคนเราเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าได้ดูแลรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยของอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อ ดูแลเรื่องความสะอาดว่าไม่มีสารพิษปนเปื้อนที่มากับอาหาร จะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรง สดใส สดชื่นขึ้น ซึ่งทางบริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องคุณภาพเป็นหลัก จึงจัดตั้ง “หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร” ขึ้นมา เพื่อศึกษาค้นคว้าให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง และเป็นที่สากลโลกยอมรับ เรื่องราคาเราต้องสามารถแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ โดยมุ่งเน้นวัตถุดิบที่หาได้จากภายในประเทศ เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ ปลอดสารพิษ ซึ่งปลอดภัยต่อคน สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม

การสนับสนุนงานวิจัย

บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ได้รับการสนับสนุนงานวิจัยจาก

 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานวิจัยที่ทาง บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด ให้ความสนใจจึงมุ่งเน้นเรื่องของ การเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย ซึ่งในขณะนี้เป็นที่สนใจของทั่วโลก ตลาดทั้งในและต่างประเทศยังมีความต้องการสูงมาก และเป็นไปตามแนวทางของหน่วยงานในภาครัฐ โดยวางให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกและเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัย โดยมี WHO และ FAO ให้การสนับสนุนประเทศไทยด้วยเช่นกัน