ทีมงาน G.I.B และทีมงาน GEOMICO และทีมวิจัยของ N Park ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอินทรีย์ชีวภาพใหม่เพื่อแก้ปัญหาเชื้อโรค หนอน และแมลง ในไม้ดอกและไม้ใบในประเทศสิงคโปร์

You are here: